ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "საერთაშორისო სამართალი" ნაპოვნია (3) შედეგი

Call for Papers
რო დისციპლინებიდან: საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები, საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკა, საერთაშორისო სამართალი. გარდა ამისა საკვლევი თემატიკა შესაძლოა მოიცავდეს ვაჭრობას, ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციების
კურიკულუმის აღწერა
საერთაშორისო სამართლის პროგრამის კურიკულუმი