ყველა სკოლა
ENGLISH

აკადემიური პერსონალი

ბერიძე რევაზი
საგანი: საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

მენაბდე ვახუშტი
საგანი: კონსტიტუციური სამართალი და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართალი

გაბუნია დიმიტრი
საგანი: საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

გოგელაშვილი ნინო
საგანი: სააღსრულებო სამართალი

გოგეშვილი მიხეილ
საგანი: სახელშეკრულებლო სამართალი

თოთლაძე ლევანი
საგანი: სამართლის თეორია და მეთოდოლოგია

კაკულია მერაბ
საგანი: ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორისო ეკონომიკა

შარაშენიძე თორნიკე
საგანი: შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში, შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

ნანობაშვილი ლევანი
საგანი: ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

სოკოლოვსკი ირაკლი
საგანი: შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საკონტრაქტო სამართალი და ხელშეკრულებების შედგენა

სუხიშვილი ზაზა
საგანი: ქართული სამართლის ისტორია

ფხალაძე თენგიზი
საგანი: მოლაპარაკებების წარმოების ხელოვნება

ჩაჩანიძე ეთერი
საგანი: სამართლებრივი წერა

ჩხეიძე რევაზი
საგანი: ევროკავშირის სამართალი

წიქარიშვილი კახა
საგანი: სისხლის სამართლის ზოგადი და განსაკუთრებული ნაწილი, სისხლის სამართლის იუსტიცია

ხატიძე გიორგი
საგანი: საერთაშორისო ეკონომიკური სამართალი

ქეთევან ჭელიძე
საგანი: ინლისური ენა; იურიდიული ინგლისური;

მაია ჭიაურელი
საგანი: ლოგიკა

ნატა ვაჩეიშვილი
საგანი: ქართული მართლწერა

სანდრო სამადბეგიშვილი
საგანი: კანონისმიერი ვალდებულებები

ნიკოლოზ შეყილაძე
საგანი: კანონისმიერი ვალდებულებები

ქეთევან მუხიგული
საგანი: შესავალი ფილოსოფიის ისტორიებში

ზაზა სიამაშვილი
საგანი: ინგლისური ენა

კახაბერ ურიადმყოფელი
საგანი: ადმინისტრაციული სამართალი

ლევან ზარდალიშვილი
საგანი: კომუნიკაციის ფსიქოლოგია

გიორგი სულაკაძე
საგანი: სამოქალაქო საპროცესო სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართლის აქტუალური საკითხები.

გიორგი ვაშაკიძე
საგანი: ვალდებულებითი სამართალი

გიორგი თავბერიძე
საგანი: შესავალი სოციოლოგიაში

გიორგი ჯუღელი
საგანი: სამეწარმეო სამართალი

ანა ქეშელაშვილი
საგანი: კვლევის მეთოდები

ნინო ხარაზიშვილი
საგანი: ფრანგული ენა

ანა კოსტავა
საგანი: საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი; საერთაშორისო სამართლის შესავალი.

დავით გელაშვილი
საგანი: საქართველოს საგადასახადო სამართლის საფუძვლები

ნინო ბოგვერაძე
საგანი: შრომის სამართალი

ირინე ქურდაძე
საგანი: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი

იოსებ ჭიჭიკაშვილი
საგანი: კრიმინოლოგია

დავით ქოჩლაძე
საგანი: კრიმინალისტიკა

ჯაბა გველებიანი
საგანი: საარბიტრაჟო სამართალი და მედიაცია

ნატო ბაჩიაშვილი
საგანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართალი; საარჩევნო სამართალი.

ნინო ქადაგიძე
საგანი: ადმინისტრაციული პროცესი

ნინო შენგელია
საგანი: იურიდიული რიტორიკა; სამართლებრივი მართლწერა

ნათია სახოკია
საგანი: გადახდისუნარობის სამართალი

უჩა ზაქაშვილი
საგანი: სამშენებლო სამართალი

მინდია უგრახელიძე
საგანი: სამართლის ფილოსოფია

ზაზა მეიშვილი
საგანი: სამეწარმეო სამართალი

ზურაბ სანიკიძე
საგანი: საერთაშორისო სამართალი და შეიარაღებული კონფლიქტები