ყველა სკოლა
ENGLISH

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საქართველოში ერთადერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა,  სახელმწიფო მმართველობის სკოლის ქართულენოვანი პროგრამაა. პროგრამის მრავალფეროვანი კურიკულუმი უზრუნველყოფს კურსის მონაწილეების აღჭურვას იმ საჭირო უნარ-თვისებებით, რომელიც აუცილებელია ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების, არსებული რესურსების სწორად მართვისა და დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის.

 

მოკლე ინფორმაცია

სასწავლო პროცესი

ლექტორები

სტუდენტები

სილაბუსები

F.A.Q.

მიღების წინაპირობა

 

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პორგრამების ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00; 2 45 75 45 (კომუტატორი)