ყველა სკოლა
ENGLISH

BBA კურიკიკულუმი

I  კურსი

 • I სემესტრი
  • ინგლისური ენა I/ II/ III/ IV
  • ინფორმაციის დამუშავების  ტექნიკა და კომპიუტერული უნარ-ჩვევები
  • ეკონომიკა I
  • ბიზნესი I
  • რაოდენობრივი ანალიზის საფუძვლები  I
  • მსოფლიო ცივილიზაციები I
  • ბიზნესის ლაბორატორია I
 • II სემესტრი
  • ინგლისური ენა II/ III/ IV
  • მონაცემთა პროფესიული დამუშავება და ბიზნესის მოდელირება ელექტრონული ცხრილის ბაზაზე
  • ეკონომიკა II
  • ბიზნესი II
  • რაოდენობრივი ანალიზის საფუძვლები  II
  • მსოფლიო ცივილიზაციები II

II  კურსი

 • III სემესტრი
  • საგანი
  • ინგლისური III/ IV
  • ბიზნესის მოდელირება და ანალიზი
  • ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის  I
  • მენეჯმენტი 1
  • ფინანსები I
  • მარკეტინგი 1
  • ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები
  • ბიზნესის ლაბორატორია III
 • IV სემესტრი
  • ინგლისური IV
  • ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის  II
  • მენეჯმენტი II
  • ფინანსები II
  • მარკეტინგი II
  • ბიზნეს ინოვაციები
  • ბიზნესის ლაბორატორია IV

III კურსი

 • V სემესტრი
  • საგანი
  • მონაცემთა ბაზების პროექტირების და მართვის სისტემა
  • მართვის ინფორმაციული სისტემები
  • ოპერაციათა  კვლევა
  • მარკეტინგული კვლევა
  • აღრიცხვა და ანგარიშგება I
  • შესავალი ფსიქოლოგიაში
  • ბიზნესის ლაბორატორია V
 • VI სემესტრი
  • აღრიცხვა და ანგარიშგება II
  • ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები
  • პროექტების მართვა, პროექტების შექმნისა და მართვის სისტემა Ms Project - ის ბაზაზე
  • საერთაშორისო ბიზნესის გამოყენებითი კურსი - ექსპორტის მენეჯმენტი
  • გაყიდვების პროცესის მართვა
  • შესავალი სოციოლოგიაში
  • ბიზნესის ლაბორატორია VI

IV  კურსი

 • VII სემესტრი
  • ლიდერობა I
  • ბიზნესის ეთიკა
  • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
  • ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები
  • შესავალი ფილოსოფიაში
  • ბიზნესის ლაბორატორია V
 • VIII სემესტრი
  • ლიდერობა II
  • ინვესტიციები
  • ბრენდინგი
  • პრაქტიკა
  • ფინალური პროექტი
იხილეთ საგნების მოკლე აღწერა