ENGLISH
ENGLISH
GIPAისტორიამისიააკრედიტაციაავტორიზაციარეგულაციებიადმინისტრაციავაკანსიებისასწავლო პროგრამების კატალოგიბიბლიოთეკის კატალოგისიახლეებიპროფესიულიბაკალავრიატიბიზნესისამართალიაუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებასოციალური მეცნიერებებიმაგისტრატურასაჯარო მმართველობასაჯარო პოლიტიკაადგილობრივი თვითმმართველობაბიზნესის ადმინისტრირებასაერთაშორისო სამართალისაერთაშორისო ურთიერთობებიმულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტისაზოგადოებრივი ურთიერთობებიმედია  ინჟინერიაგამოყენებითი ფსიქოლოგიაგარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკასასერტიფიკატო პროგრამებიგამოცხადებული პროგრამებისხვა კურსებიდოქტორანტურაკვლევის დეპარტამენტისადოქტორო პროგრამახარისხის უზრუნ. სამსახურიკვლევა და პუბლიკაციებითანამედროვე სწავლების ცენტრიმისაღები პროცედურებიადმინისტრაცია და ლექტორებისადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭოკონტაქტიმიღება

მისაღები პროცედურები

მისაღები პროცედურები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებს მიღებას სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე:

 
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ   საბუთები: 

 

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა ჩამოტვირთეთ აქ
 • პროფესიული ბიოგრაფია (CV)
 • სამოტივაციო წერილი (არა უმეტეს 500 სიტყვა)
 • აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მეცნიერებების დარგში)
  გამონაკლისია საჯარო მმართველობის პროგრამა
 • ნიშნების ფურცელი
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ერთი ფოტოსურათი 3X4 - ზე
 • სადოქტორო კვლევის თემის მოკლე აღწერა. (საკვლევი თემის მნიშვნელობა, სამეცნიერო სიახლე, კვლევაში გამოსაყენებელი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა, მინიმუმ 1000 სიტყვა). იხილეთ ფორმა
 • ბი 2 დონის ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი. (თუ ასეთი არ არსებობს ჩააბარებს შიდა გამოცდას ინგლისურ ენაში)

შიდა მისაღები პროცედურები:

 • გამოცდა ინგლისურ ენაში
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან

 
შერჩევის კრიტერიუმები : 

სადოქტორო კვლევის თემის სამეცნიერო სიახლე/აქტუალობა- პროფესიული ბიოგრაფია- გამოქვეყნებული პუბლიკაციები/შესრულებული კვლევები- მოტივაცია.

პროგრამის წლიური ღირებულება შეადგენს 2500 ლარს.

 
საბუთების მიღება მიმდინარეობს 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში, იეთიმ გურჯის ქ #7, კვლევის დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა.  

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ქ-ნ ნათია ჭიღვარიას natia@gipa.ge  595659556  

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მაგისტრატურა დამთავრებული გაქვთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტთან - დიპლომთან ერთად, უნდა წარმოადგინოთ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი - უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ.